Where are my footprints

logo etwinning

Where are my footprints

 Каде се моите стапалки

 

logo where are mu footprints

poster where are my footprints

Одговорни наставници (Responsible teachers):

Јорданка Недеска Симиџиоска

Љупчо Балески

Ученици (Students):    

Филип Атанасов
Михаил Јанески
Мартин Јанески

Никола Ончев
Мелани Тасеска
Кети Јоноска
Марко Попоски

 

 

 

Цел на проектот:

Целта на овој проект е да ја подигнеме свеста за отпадот од јаглерод преку соработката на семејството и училиштата. За таа цел ќе се извршат различни активности за намалување на отпадот од јаглерод. Ќе се организираат состаноци во училиштето за дизајнирањена  различни материјали, дизајнирање на лого и постер како и организирање на вебинари. На почетокот на проектот, ќе се пресмета јаглеродниот отпечаток на секој учесник преку организирање на прашалник, а потоа со мерење ќе се набљудува отпадот од јаглерод. Овој проект ќе трае 3 месеци.

Project goals:

The goal of this project is to raise awareness about carbon waste through the cooperation of families and schools. For this purpose, various activities will be carried out to reduce carbon waste. Meetings will be organized in the school for designing different materials, designing a logo and poster as well as organizing webinars. At the beginning of the project, the carbon footprint of each participant will be calculated by organizing a questionnaire, and then the carbon waste will be observed by measuring. This project will last 3 months.

Земји учеснички (Participating countries):

Makedonija     Македонија      Grcija     Грција       Francija  Франција             Romanija     Романија              Kazahstan    Казахстан           Turcija     Турција         Азербејџан            Јордан