Multidisciplinary STEM Skills

Multidisciplinary STEM SkillsЕма логоlogo etwinning

Мултидисциплинарни СТЕМ Вештини

 

 

 

 

Во нашиот проект се стремиме кон трајност на  исходот од учењето, концептот или предметот со соодветно користење на методите на повеќе од еден курс преку мултидисциплинарни и СТЕМ студии. На овој начин, нашите студенти ќе стекнат холистичка перспектива за учење, а не одделно.

постер

    ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ:   

  1. Да ги опремиме нашите студенти со вештини од 21 век
  2. Поддршка за развој на странски јазици на учениците
  3. Да им овозможиме на нашите студенти да учат и користат веб2 програми
  4. Да се осигура дека тие учат предмети, концепти и достигнувања со користење на повеќе дисциплини
  5. Креирање на STEM вештини, ресурси, области за учење и свест

In our project we strive for permanence of the learning outcome, concept or subject by appropriately using the methods of more than one course through multidisciplinary and STEM studies. In this way, our students will gain a holistic perspective on learning, not separately.

PROJECT OBJECTIVES:

  1. To equip our students with 21st century skills
  2. Supporting students’ foreign language development
  3. To enable our students to learn and use web2 programs
  4. To ensure that they learn subjects, concepts and achievements by using multiple disciplines
  5. Creating STEM skills, resources, study areas and awareness

 

Одговорни наставници (professors-mentors):      Јорданка Недеска Симиџиоска

 

Ученици кои се дел од овој проект   (The students who are part of this project):

Ангелина Симиџиоска I-5, Емануела Дукадиновска II-5, Андула Бајрам III-4

Земји учеснички во проектот  (Countries participating in the project) :

 

North Macedonia   Makedonija     Poland   поланд   Jordan   jordan 

 Turkiye Turcija   Romania   romania   Azerbaijan   azerbeijan 1