The magic of kindness

Slika 1      The magic of kindness (Магија на љубезноста)

Одговорен наставник (Responsible teacher)

Билјана Божиноска

Ученици (Students):

Филип Атанасов

Илче Чулчески

Мартин Јанески

Јана Протуѓер

Мелани Тасеска

Марко Димоски

Јана Кузманоска

Андреа Савиќ

Теона Стојановска

 

Земји учеснички (Participating countries):

Makedonija  Македонија

Romanija  Романија

Hrvatska  Хрватска

  Азербејџан

Turcija  Турција

Moldavija  Молдавија

Цел на проектот

Во еден нов свет во кој децата знаат само за филмовите, интернет серијали, видео клипови, најчесто со негативни примери на однесување со кои многу често отстапуваат од правилата на учтивост, се појави потреба повторно да им бидат посочени правилата на убаво однесување кои како магија можат да ги променат нивните животи на подобро. Во овој нов свет се наметна прашањето – Што треба да правиме? Ова прашање е основата на нашиот проект.

Project goals

In a new world in which children only know about movies, internet series, video clips, mostly with negative examples of behavior with which they very often deviate from the rules of politeness and kindness, there is a need to show them again the meaning of  good behavior which, like magic, can change their lives for the better. In this new world, the question arose – What should we do? This question is the basis of our project.