Thematics mathematics

logo etwinning

 

Thematics Mathematics

Тематика математика

irina 1

Одговорен натсавник (Teacher):                                                      Ученици (Students):

Ирина Димзова Треневска                                                                        Лука Ристески      Марко Патчев        Дамјан Коцаревски

 

 

 

Земји учеснички (Countries):

Makedonija   Македонија   Turcija    Турција    Romanija   Романија       Азербејџан

Цел на проектот (Goals of the project):

Преку овој проект планираме да придонесеме во процесот на образование и обука со STEAM образовниот пристап со тоа што заедно со наставници од различни земји и ученици на возраст меѓу 14-18 години, ќе дизајнираме материјали за да ја направиме наставата по математика поефикасна, правејќи ги часовите забавни со користење на различни техники за изразување и различни алатки.

Through this project, we plan to contribute to the process of education and training with the STEAM educational approach by, together with teachers from different countries and students between the ages of 14-18, we will design materials to make the teaching of mathematics more effective, making the lessons fun using different expression techniques and different tools.

Proekt 1

Започна eTwinning проектот „Mathematics thematics-Математички тематики“, кој е основан од професорката по математика на нашето училиште Ирина Димзова Треневска и Хатиџе Гел Таш од Турција. Проектот започна со одржувањето на првиот состанок на наставниците од другите партнерски училишта од Турција, Македонија, Азербејџан и Романија.

The eTwinning project “Mathematics thematics” has started, which was founded by our school’s mathematics teacher Irina Dimzova Trenevska and Hatidze Gel Tash from Turkey. The project started with the holding of the first meeting of teachers from other partner schools from Turkey, Macedonia, Azerbaijan and Romania.

                                                  math MENTİ-1   e twinning MENTİ-1

irina 2