Water as a source of life

winning project logoWater as a source of life logo etwinning

Водата како извор на живот

 

 

Во овој проект ќе истражиме зошто водата е неопходна за живите суштества. Учениците ќе ги научат својствата на водата, ќе следат некои својства во текот на неколку месеци и ќе ги поврзат со живите суштества. Како дел од проектот, учениците ќе вршат различни задачи, ќе истражуваат за водите на нивната татковина, нивната чистота и потребата од нивна заштита.

Цели
-да ги истражува хемиските и физичките својства на водата и начините на нивно определување
– објасни како секој од овие параметри влијае на живиот свет
– месечно мерете ја температурата, рН и количината на кислород во реката најблиску до училиштето
– на состанокот Zoom споредете ги добиените резултати и на крај споредете како се менуваат вредностите во текот на годината
– да се одбележи Светскиот ден на водата
– научете како да го намалите загадувањето на водата
– правете различни квизови со цел да се едуцираат за екологијата на водата
– направи еколошки предизвик поврзан со водата
– снимајте кратки филмови за презентација на училиштето, реките во градот, работниот процес…

In this project we will investigate why water is essential for living things. Students will learn the properties of water, they will follow some properties over several months and they will connect them with living beings. As part of the project, students will do various tasks, research about the waters of their homeland, their purity and the need for their protection.

Aims
– to investigate the chemical and physical properties of water and ways of determining them
– explain how each of these parameters affects the living world
– measure the temperature, pH and amount of oxygen in the river nearest the school every month
– at the Zoom meeting, compare the obtained results and finally compare how the values change during the year
– to mark World Water Day
– learn how to reduce water pollution
– do various quizzes with the aim of educating about water ecology
– make an ecological challenge related to water
– make short movies for the presentation of the school, rivers in the city, the work process…

Професори- ментори (Professors-mentors): Јорданка Недеска Симиџиоска и Љупчо Балески

 

Ученици вклучени во проектот (Students involved in the project):

Софија Кецкароска I-5, Ангелина Симиџиоска I-5,  Матеј Каланоски I-5, Теона Стојановска II-5, Емануела Дукадиновска II-5, Адријан Дине II-5, Филип Атанасов II-5,  Лука Доленц III-5,  Марко Патчев III-5 и Давид Каланоски III-5

 

Земји учеснички во проектот (Countries participating in the project):

Croatia   croatia   Lithuania   lithuania   France   france    Turkiye   Turcija  Greece   Grcija    Romania   romania    North Macedonia   Makedonija