Are you ready for change?

                   ARE YOU READY FOR CHANGE?logo etwinning

Logo 1Дали Сте Подготвени За Промена?

 

Мотото на овој проект е „Не дозволувајте климата да се промени, ајде да се промениме себеси“. Дали сте подготвени за промени? Нашата најголема цел со проектот е да создадеме еколошка писменост. Со користење различни веб 2.0 алатки ќе им помогнеме на учениците да ги разберат основите на климатските промени и да преземат одговорност. Ова е меѓународен проект за ученици на возраст од 12-18 години. Како резултат на проектот, на учениците ќе им бидат доделени сертификати за еТвининг.

Цели на проектот:

1. Да се развијат знаењата, ставовите и однесувањата на учениците кон климатските промени.

2. Да придонесеме да бидеме еколошки писмени поединци.

3. Да ја носат културата на безбедно живеење во сите области од нивниот живот и да стекнат знаења и вештини за минимизирање на штетите предизвикани од опасностите.

4. Да се развијат вештините на емпатија, услужливост, заедничка работа, правење планови, креирање стратегии и справување со проблемите.

5. Да им се овозможи да ги препознаат и ефективно да ги користат алатките на Web 2.0.

The motto of this project is “Don’t let the climate change, let’s change ourselves”. Are you ready for change? Our biggest goal with the project is to create environmental literacy. By using various web 2.0 tools we will help students understand the basics of climate change and take responsibility. This is an international project for students aged 12-18. As a result of the project, students will be awarded eTwinning certificates.

Objectives of the project:

1. To develop students’ knowledge, attitudes and behaviors towards climate change.

2. To contribute to being environmentally literate individuals.

3. To carry the culture of safe living in all areas of their life and to acquire knowledge and skills to minimize the damage caused by hazards.

4. To develop the skills of empathy, helpfulness, working together, making plans, creating strategies and dealing with problems.

5. To enable them to recognize and effectively use Web 2.0 tools.

 

Одговорни наставници (professors-mentors):      Јорданка Недеска Симиџиоска и Љупчо Балески

 

Ученици кои се дел од овој проект   (The students who are part of this project):

Ангелина Симиџиоска I-5, Софија Кецкароска I-5, Теона Стојановска II-5, Давор Толоманоски II-5,

Бојан Ристески  III-3, Мартина Јосифоска III-4, Наум Цветкоски III-4 и Ангел Крстески III-4

 

Земји учеснички во проектот  (Countries participating in the project) :

Turkiye    Turcija   North Macedonia   Makedonija   Romania   romania   Greece   Grcija     

                               Croatia   croatia   Georgia   georgia   Poland   поланд