The sky is the limit-motivation to learn

logo etwinning

The sky is the limit – motivation to learn

Небото е граница – мотивација за учење

Студентите ќе ги идентификуваат негативните ситуации или емоции со кои се соочуваат на училиште користејќи различни алатки за WEB 2.0. Ќе се организираат активности за решавање на проблеми со малтретирање врсници и проблеми со социјализација. Ќе се спроведат студии за да им се помогне на студентите да ги откријат своите предности, да го зголемат успехот на курсот, да ги зголемат своите позитивни мисли и нивниот кариерен развој погоден за професии од 21 век.

Цеки на проектот:

1. Да се најдат и елиминираат недостатоците на учењето на учениците да им се овозможи да научат како да учат.
2. Да им помогнеме на учениците да добијат самодоверба и да ги реализираат нивните способности.
3. Да им помогнеме да се запознаат и да ги откријат нивните предности.
4. Да им помогнеме да ги решаваат проблемите со социјализацијата.
5. Да им помогнеме на студентите да ги препознаат професиите од 21 век и да ги испланираат своите кариери.
6. Да се осигура дека луѓето ја користат технологијата правилно, безбедно и свесно.

Students will identify the negative situations or emotions they face at school using various Web 2.0 tools. Activities will be organized to solve problems with peers and socialization problems. Studies will be conducted to help students discover their advantages, increase the success of the course, increase their positive thoughts and their career development suitable for 21st century professions.

1.To find and eliminate the student’s learning deficiencies and enable them to learn how to learn.
2.To help them gain self-confidence and realize their abilities.
3.To help him get to know himself and discover his strengths.
4.Helping them solve their socialization problems.
5.To help students recognize 21st century professions and plan their careers.
6.To ensure that people use technology correctly, safely and consciously.

 

 

Ментор-професор/ mentor-teacher:

Јорданка Недеска Симиџиоска/ Jordanka Nedeska Simidjioska

 

Ученици/ students:

Ангелина Симиџиоска/ Angelina Simidjioska I-5

Емануела Дукадиновска/ Emanuela Dukadinovska II-5

Лора Лазароска/ Lora Lazaroska I-3

Вероника Костоска/ Veronika Kostoska I-3

 

Земји учеснички во проектот/ Participating countries:

Turkey  Turcija   North Macedonia   Makedonija   Poland  Polska

Lithuania  lithuania  Jordan  jordan flag