We talk C++ language

                           We talk C++ language

Boban       Ние зборуваме C++ јазик      logo etwinning 

 

Идејата на проектот е да се разменат предизвици за кодирање меѓу учениците. За да можат да ги решат активностите и да ги споделат резултатите со сите сите активности  ќе бидат објавени на twinspace и ќе се креираат неколку објави на форумот каде што учениците ќе може да разговараат  за различни алгоритми за решавање на проблемски задачи. На тој начин ќе се зголеми интересот на учениците за изучување на C++ програмскиот јазик како и ќе се разменат искуства за изработка на различни уреди со примена на АРДУИНО.

The idea of the project is to exchange coding challenges between students. To be able to solve the activities and share the results with everyone, all activities will be published on twinspace and several forum posts will be created where students can discuss different algorithms for solving problem tasks. In this way, the students’ interest in learning the C++ programming language will increase, as well as the exchange of experiences for making different devices using ARDUINO.

Одговорен наставник (professor-mentor)     Љупчо Балески

Ученици кои се дел од овој проект (The students who are the part of this project)

Ангелина Симиџиоска I-5, Марија Митреска I-5, Бобан Кочески IV-3, Мартин Јузмески IV-4,

Горазд Милошоски IV-4,  Ана Новеска IV-4,  Владимир Смилевски IV-4

Земји учеснички во проектот (Countries participating in the project):

Portugal  Portugalija   North Macedonia Makedonija  Turkiye Turcija  Jordan