Let`s fight for a better world

Let`s fight for a better world logo etwinning

Да се бориме за подобар свет

 

Сите знаеме дека се соочуваме со големи предизвици во денешниот свет: сиромаштијата, гладот, нееднаквоста и климатските промени се само дел од прашањата што треба итно да ги решиме. Затоа сакаме да го спроведеме овој проект, така што директните корисници (студенти) и индиректните (родителите и локалната заедница) стануваат свесни колку е важно да се делува на време, дека сечии акции се важни.
Ќе се осврнеме на теми поврзани со: човекови права, толеранција и нетолеранција, малтретирање и насилство, културен идентитет и различност, климатски промени и така натаму.
Целите на проектот се:
О1-да ги подобриме корисните практични вештини на нашите студенти со цел да станат посамоуверени, понезависни и поодговорни;
О2-да научат како подобро да управуваат со стресните ситуации и да ја развиваат својата емоционална интелигенција за подобра емоционална контрола;
О3-да се развијат слушачките и интерперсоналните вештини на учениците, нивните комуникациски вештини, критичкото размислување и креативноста;
О4-да научи да управува со конфликтни ситуации, како да донесува одлуки, како да решава проблеми;
О5-подобрување на нивните животни вештини (признание, флексибилност, благосостојба, емпатија итн.).

We all know that we face big challenges in today’sworld: poverty, hunger, inequality and climate changeare just some of the issues we need to address urgently.That’s why we want to carry out this project, so that thedirect beneficiaries (students) and the indirect ones(parents and the local community) become aware ofhow important it is to act on time, that everyone’s actionmatters.
We will address topics related to: human rights,tolerance and intolerance, bullying and violence,cultural identity and diversity, climate change and so on.
The objectives of the project are:
O1-to improve our students’ useful practical skills in order to become moreself-confident, more independent and more responsible;
O2-to learn how to manage stressful situations better and to develop theiremotional intelligence for a better emotional control;
O3-to develop students’ listening and interpersonal skills, theircommunication skills, critical thinking and creativity;
O4-to learn to manage conflict situations, how to make decisions, how tosolve problems;
O5-improve their life skills (acknowledgement, flexibility, well-being,empathy etc.).

 

Одговорен наставник (professor-mentor):      Јорданка Недеска Симиџиоска

 

Ученици кои се дел од овој проект   (The students who are part of this project):

Ксенија Димоска I-4, Анастасија Стефановска I-4, Јоана Костовска I-4, Илија Чулчески II-5,

и Андреј Ангелески II-5

Земји учеснички во проектот  (Countries participating in the project) :

Romania   romania   Republic of Moldova   moldova   Greece   Grcija   Italy   italy   Georgia   georgia

Croatia   croatia   Portugal   portugal   Spain   spain   Germany   germany   Sweden   sweden

France   france   North Macedonia   Makedonija   Turkiye   Turcija