Attach but not addicted

Slika 2 Attach but not addicted  (Приврзан, но не и зависен)

Одговорен наставник (Responsible teacher):

Билјана Божиноска

Ученици (Students:)

Филип Атанасов

Илче Чулчески

Мартин Јанески

Јана Протугер

Мелани Тасеска

Марко Димоски

Јана Кузманоска

Андреа Савиќ

Теона Стојановска

 

Земји учеснички (Participating countries):

Makedonija  Македонија

Turcija  Турција

Grcija  Грција

  Јордан

Tunis  Тунис

 

Цел на проектот

Животот е добар и радосен. Има многу добри работи што треба да се направат. Сепак, некои луѓе бараат некои негативни работи. Приврзете се кон животот, спортот, родителите, пријателите за да ни го направиме животот позначаен. Како и да е, не зависник од цигари, антидепресиви, лекови, апчиња за екстација, алкохол, телефон, онлајн игри. Ќе се чуваме од прекумерна употреба на телефон, онлајн игри.

ЦЕЛИ:

– да обезбедиме нашите ученици да имаат вредносно исполнет живот.

– да им имаате некои животни вештини, т.е. да научат како да кажуваат не за несакани и негативни работи како дрога, апчиња, екстрација.

– да го поминуваат  времето за добри активности, односно спортување, џогирање, земање на свеж воздух надвор.

– да посети некој центар за нега и рехабилитација за стари лица

Очекувани резултати:

Исполнет живот со здравје и мудрост за сите нас.

 

Project goals

Life is good and joyful. There are lots of good things to do. Nevertheless, some people search some negative things. Attach to life, sports, parents, friends to make more meaningful our life. Nevertheless, not addicte to cigaratte, antidepressants, drugs, extacy pills, alcohol, phone, online games. We will keep ourself from excessive use of phone, online games.

OBJECTIVES:

– to ensure our students have more meaningful life.

– to have them some life skills ie learn how to say no for unwanted and negative things like drugs, pills, extacy

– to spend our times for good activities ie doing sports, jogging, taking fresh air outside.

– to visit some nursing and rehabilitation center for old persons

Expected results:

Мeaningful and healthy life for ourselves