No Other World

logo etwinning

No Other World

Нема друг свет

 

 

Logo naseОдговорни наставници (Responsible teachers):

Јорданка Недеска Симиџиоска

Љупчо Балески

Ученици (Students):

Теона Стојановска                Емануела Дукадиновска

Андреа Савиќ                         Јана Кузманоска

Ангел Крстески                     Един Мифтароски

Кристина Тодороска           Јована Николоска

Мартина Јосифоска            Александар Сиљаноски

Мануел Симоноски

 

 

 

Земји учеснички (Participating countries):

Makedonija  Македонија   Hrvatska   Хрватска   Turcija  Турција   Portugalija  Португалија   Gruzija   Грузија   Spanija  Шпанија

 

Цел на проектот (Project goals):

Нашата цел со проектот е да ја подигнеме свеста на нашите студенти и нашата околина за „Целта за одржлив развој“ прифатена од ОН.  Тие 17 „Цели за одржлив развој“  се:

 1. Да нема сиромаштија
 2. Да нема глад
 3. Добро здравје и добросостојба
 4. Квалитетно образование
 5. Полова еднаквост
 6. Чиста вода
 7. Достапна и чиста енергија
 8. Пристојна работа и економски развој
 9. Индустрија, иновации и инфраструктура
 10. Да се намали нееднаквоста
 11. Самоодржливи градови и заедници
 12. Разумна потрошувачка и производство
 13. Климатски акции
 14. Живот под водата
 15. Живот на копното
 16. Мир, правда и силни институции
 17. Партнерства за остварување на целите

Our goal with the project is to raise the awareness of our students and our environment about the “Sustainable Development Goal” accepted by the UN. Those 17 “Sustainable Development Goals” are:

 1. To have no poverty
 2. Let there be no hunger
 3. Good health and well-being
 4. Quality education
 5. Gender equality
 6. Clean water
 7. Affordable and clean energy
 8. Decent work and economic development
 9. Industry, innovation and infrastructure
 10. To reduce inequality
 11. Self-sustaining cities and communities
 12. Reasonable consumption and production
 13. Climate actions
 14. Life under water
 15. Life on land
 16. Peace, justice and strong institutions
 17. Partnerships to achieve goals

На 03.01.2023 година се одржа првиот on line состанок на учесниците во  eTwinning проектот No Other World (Нема друг свет). На овој состанок беа презентирани целите и принципот на работа на овој проект, а исто така беа поделени и работните задачи на сите наставници кои се учесници во овој проект.

On January 3, 2023, the first online meeting of the participants in the eTwinning project No Other World was held. At this meeting, the goals and working principles of this project were presented, and the work tasks of all teachers participating in this project were also distributed.

Proekt4   Proekt3