KarMa-tematik

logo etwinning

KarMa-tematik (Digital Peer and Social Learning)

KarMa-tematik (Дигитални врсници и социјално учење)

Logo           Poster   Logo1

Одговорни наставници (Teacher in charge): Билјана Ристоска  Љупчо Балески

Ученици (Students): Ана Новеска  Драган Кутаноски  Горазд Милошески  Марко Настоски

                                              Мартин Јузмески  Никола Каланоски  Петар Танаскоски  Владимир Смилевски

Земји учеснички (Countries):

Makedonija Македонија     Turcija Турција       Romanija Романија

Цели на проектот (Goals of the project)

Најдовме негативна ситуација во интересот и односот на учениците кон часот по математика. Оваа негативност најмногу може да се поврзе со недостатокот на предучење или со тоа што математиката е здодевна. Учениците вршат врсничка едукација со користење на социјални медиуми и веб 2.0 алатки за да ги идентификуваат и поправат нивните недостатоци во основните предмети од областа на математиката.

We found a negative situation in students’ interest and attitudes towards mathematics lesson. This negativity can mostly be associated with the lack of pre-learning or finding mathematics boring. Students perform Peer Education by using social media and web 2.0 tools to identify and correct their deficiencies in basic subjects in the field of Mathematics.