Funkcije u STEM-u

logo etwinning

Funkcije u STEM-u

 Функции во СТЕМ

Ljupco 3

 

Одговрни наставници (teachers):                                                         Ученици (Students):

Јорданка Недеска Симиџиоска                                                        Ана Новеска   Никола Каланоски    Владимир Смилевски

Ирина Димзова Треневска                                                                 Петар Тансакоски     Јорданчо Тупаноски       Марко Апостолоски

Љупчо Балески                                                                                      Бобан Кочески        Ана Атанасовска           Стефанија Стевческа

 

 

 

 

 

 

Земји учеснички (Countries):

Makedonija   Македонија      Hrvatska   Хрватска       Srbija   Србија        Bosna i hercegovina   Босна и Херцеговина

Цел на проектот (Goals of the project):

Проектот Функции во СТЕМ е проект за основци и средношколци во кој ќе учат и применуваат знаења за функциите на часовите по математика. Ќе ги изучуваат дадените функции: аналитички, табеларно, графички и со дијаграми. Ќе ги набљудуваат својствата на следните функции: линеарна, квадратна, рационална, експоненцијална, логаритамска, тригонометриска, коренска функција. Учениците ќе го надополнат и прошират своето знаење стекнато на часовите и ќе развијат STEM компетенции во различни математички дигитални програми. Преку споменатите функции учениците ќе ја поврзат математиката со другите образовни области (физика, хемија, биологија и сл.)

The Functions in STEM project is a project for elementary and high school students in which they will learn and apply knowledge about functions in math classes. They will study the given functions: analytical, tabular, graphical and with diagrams. They will observe the properties of the following functions: linear, quadratic, rational, exponential, logarithmic, trigonometric, root function. Students will complement and expand their knowledge acquired in class and develop STEM competencies in various math digital programs. Through the mentioned functions, students will connect mathematics with other educational areas (physics, chemistry, biology, etc.)