Let’s shape our dreams with Tinkercad

Let’s shape our dreams with Tinkercad

Аjде да ги обликуваме нашите соништа со Tinkercad     logo etwinning

Tinkercad е иновативна апликација која им овозможува на студентите да истражуваат во светот на 3D дизајнот и роботското кодирање. Овој проект има за цел да ги запознае учениците со бескрајните можности на Tinkercad и како тој може да ја подобри нивната креативност и вештини за решавање проблеми. Со Tinkercad, учениците можат да креираат 3D дизајни со користење на форми, додавање бои, па дури и со вметнување на подвижни делови. Овој практичен пристап не само што ја поттикнува нивната имагинација, туку и им помага да ги разберат основите на дизајнот и инженерството.

Tinkercad is an innovative application that allows students to delve into the world of 3D design and robotic coding. This project aims to introduce students to the endless possibilities of Tinkercad and how it can enhance their creativity and problem-solving skills. With Tinkercad, students can create 3D designs by manipulating shapes, adding colors, and even incorporating moving parts. This hands-on approach not only sparks their imagination but also helps them understand the fundamentals of design and engineering.

Одговорен наставник (professor-mentor)     Љупчо Балески

Ученици кои се дел од овој проект (The students who are the part of this project)

Ангелина Симиџиоска I-5, Софија Кецкароска I-5, Мелани Тасеска II-4, Кети Јоноска II-4,

Земји учеснички во проектот (Countries participating in the project):

                    Turkiye Turcija     Greece Grcija    Romania Romanija

                                         North Macedonia  Makedonija     Italy  italy