Read what you eat

privremeno logoREAD WHAT YOU EAT  logo etwinning

Читајте што јадете

 

Иако сите адитиви во храната не се штетни, според едно истражување, некои видови можат негативно да влијаат на здравјето на луѓето и да предизвикаат болести. Овие адитиви, кои се шифрирани со шифри во делот за состојки, се тешко разбирливи на прв поглед. Студентите кои ќе ги научат овие кодови и супстанции ќе станат совесни потрошувачи. Во овој проект, ќе побараме од учениците да ги проверат несоодветните состојки на производот што често го консумираат. Тие ќе истражуваат какви адитиви има во производите што ги купуваат и какви ефекти ќе имаат овие супстанции врз здравјето. Исто така, ќе побараме од нив да најдат поздрава алтернатива за овој производ за време на проектот. Информациите што ги собрале ќе ги презентираат на други студентски групи кои не се вклучени во проектот. Видеата и фотографиите од нивната презентација ќе ги прикачиме на системот со информациите што тие ги составиле.
Although not all food additives are harmful, according to a research, some types can negatively affect human health and trigger diseases. These additives, which are encrypted with codes in ingredients section, are difficult to understand at first glance. Students who learn these codes and substances will become conscient consumers. In this project, we will ask students to inspect the indegrients of a product they consume frequently. They will investigate what additives are in the products they buy and what effects these substances will have on health. We will also ask them to find a healthier alternative to this product during the project. They will present the information that they have compiled to other student groups who are not included in the project. We will upload the videos and photographs of their presentation to the system with the information they compiled.

 

Одговорен наставник (professor-mentor):      Јорданка Недеска Симиџиоска

 

Ученици кои се дел од овој проект   (The students who are part of this project):

Ангелина Симиџиоска I-5

Софија Кецкароска I-5

Емануела Дукадиновска II-5

Илија Чулчески II-5

 

Земји учеснички во проектот  (Countries participating in the project) :

North Macedonia Makedonija   Tukiye Turcija   Italy italy   Romania Romanija