NOW (Nature often welcomes)

NOW- Nature Often Welcomes  logo etwinning

Приридата Ви Посакува Добредојде

 

Природата има многу позитивни придобивки во психолошкиот и физичкиот развој и благосостојбата на децата, како што се намалување на стресот, подобро здравје, подобра креативност и концентрација, но тие растат подалеку од природата. Тие се многу зафатени со технолошки уреди во нивните секојдневниот живот без да се знае во која средина живеат. Од друга страна, новите технологии ни помагаат секој ден, или полесно да учиме или да ги скршиме културните, јазичните и социјалните бариери. Затоа решивме да го реализираме нашиот проект со помош на овие технолошки уреди и апликации за да ги натераме учениците да ја научат својата околина на смешен и интерактивен начин. Така, врз основа на овие идеи, нашата главна цел е да ја заштитиме природата и да обезбедиме одржливост и да покажеме како природата нè пречекува секогаш кога имаме потреба. Исто така, имаме за цел да им обезбедиме на учениците вештини за живеење во природа.

Nature has a lot of positive benefits for children’s psychological and physical development and well-being, such as stress reduction, better health, better creativity and concentration ,but they are growing up away from the nature.They are very busy with technological devices in their daily lives without knowing the environment they live in.On the other hand , new technologies help us every day, either to learn easier or break cultural,linguistic and social barriers. Thats why we decided to carry out our project by means of these technological devices and applications to make the students learn their environment in a funny and interactive way. So, based on these ideas, our main goal is to protect nature and provide sustainability and show how nature welcomes us whenever we are in need.We also aim to provide the students with skills to live in nature.

Одговорни наставници (professors-mentors):      Јорданка Недеска Симиџиоска и Љупчо Балески

 

Ученици кои се дел од овој проект   (The students who are part of this project):

Ангелина Симиџиоска I-5              Анастасија Стефаноска I-4
Софија Кецкароска I-5                    Андреј Николоски I-4
Елена Јаневска I-5                           Филип Стојаноски I-4
Антонија Младеноска I-4               Филип Кузески I-4
Евгенија Митреска I-4                     Андреј Маркоски I-4
Михаил Мајсторовиќ I-4                Благоја Башоски III-4
Никола Ангелоски I-4                     Ведран Костески I-5
Олег Чочевски I-4                             Лора Лазароска I-3
Стефан Најдески I-4                         Мартина Јосифоска III-4
Христо Дејкоски I-4                          Ангел Крстески III-4

 

Земји учеснички во проектот  (Countries participating in the project) :

North Macedonia Makedonija   Turkiye Turcija  Italy italy   France france