Стручни активи

Актив по електро група предмети

male_default-450x450                    female_default-450x450                    Ljubica Smilevska Mojsovska                    Владо Јанкулоски-професор

      Ацо Вретоски                  Марија Шибакоска Настоски            Љубица Смилевска Мојсовска           Владо Јанкулоски

 

Saso Gjorgjieski                      female_default-450x450                           Никола Јованоски - професор                    Душко Савески -професор

        Сашо Ѓорѓиески                       Билјана Аврамоска                             Никола Јованоски                      Душко Савески

 

Biljana Ristoska                    Љупчо Балески -професор                    male_default-450x450                    Julijana Petreska

       Билјана Ристоска                           Љупчо Балески                            Сашо Ангелоски                        Јулијана Петреска

 

Jane Canoski                    Goce Gorgioski                    м-р Сања Јованоска -професор                    Aleksandra Nastoska Nikoloska

          Јане Цаноски                               Гоце Ѓорѓиевски                           Сања Јованоска                      Александра Настоска

                                                                                                                                                                                              Николоска

male_default-450x450                    Goran Jankovski

       Јован Шикоски                               Горан Јанковски

Актив по машинска група предмети

male_default-450x450                    male_default-450x450                      male_default-450x450                Бошко Сиљаноски -професор

  Александар Буџакоски                     Душко Цветаноски                         Горан Томоски                        Бошко Силјаноски

 

Стојан Новески-професор                    male_default-450x450                    Тоде Дукоски - професор                    Наташа Ј. Китани-професор

        Стојан Новески                               Танче Танески                                Тоде Дукоски                    Наташа Јанкоска Китани

 

male_default-450x450                    Angele Budzakoski              female_default-450x450

         Владо Трајчески                        Ангеле Буџакоски                 Меланија Јосифоска              

Актив по козметичка група предмети

Јулијана Карамешиноска -професор                    Александра Ставреска-професор                    Marija Kreco Avramoska

 Јулијана Карамешиноска        Александра Ставреска              Марија Кречо Аврамоска       

Актив по сообраќајна група предмети

м-р Наташа Гредоска - професор                    Весна Нанеска -професор                    Ѓоко Милески - професор

        Наташа Гредоска                            Весна Нанеска                               Ѓоко Милески     

Актив по општообразовна група предмети

Македонски јазик и литература

Irena Raleva Najdevska              Билјана Попоска-професор                female_default-450x450                 female_default-450x450

Ирена Ралева Најдевска             Билјана Попоска                            Ленче Јованоска                      Жармена Китрозоска

female_default-450x450

     Мартина Јакимоска               

 

Англиски јазик

Мануела Б.Јанкоска-помошник директор - Copy                    Елизабета Спировска-професор                    Borka Sekuloska Vretoska                    Krstinka Zdraveska Isijanoska

     Мануела Брдароска                    Елизабета Спироска                      Борка Секулоска                     Крстинка Здравеска

            Јанкоска                                           Милошеска                                        Вретоска                                      Исијаноска

female_default-450x450

    Ива Стрезоска Кичеец                            

 

Математика

female_default-450x450                    Сашо Недески - Директор                    Emilija Kolevska                    female_default-450x450

     Олга Трендафилова                        Сашо Недески                         Емилија Колевска                Ирина Димзова Тренеска

Жанета Б. Козомара- професор

Жанета Балаловска Козомара          

 

Физика

Jordanka Nedeska Simidjioska                         female_default-450x450

   Јорданка Недеска                           Виолета Никовска

       Симиџиоска           

 

Спорт и спортски активности

Ѓорѓи Скепароски -професор                    Valentino Kostadinoski                    Zlatko Gavriloski                    male_default-450x450

      Ѓоко Скепароски                Валентино Костадиноски              Златко Гаврилоски                     Левент Рифат

 

Граѓанско образование и историја

     Biljana Bozinoska                 male_default-450x450                 male_default-450x450                 

     Билјана Божиноска                         Деан Петровиќ                        Климент Спасески

 

Ликовна и музичка уметност

Zaneta Staikj                            male_default-450x450

       Жанета Стаиќ                             Славчо Китаноски             

          

Психологија

Ангелина Ф. Соколовиќ-психолог                    female_default-450x450

Ангелина Филкоска Соколовиќ        Анастасија Иваноска

                                                                                                                                       

Биологија и Хемија

female_default-450x450                    female_default-450x450

         Сузана Коческа                        Даниела Стојаноска