Сообраќајна струка

ТЕХНИЧАР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ

Се оспособува за:

  • Планирање и оранизирање на патен сообраќај,
  • Економско искористување на превозните средства,
  • Ги формира цените во патниот и товарниот сообраќај,
  • Ја води шпедитерската документација.

Можности за вработување:

Во сите транспортни компании.

rule-174-enter-a-box-junction-only-if-your-exit-road-is-clear_orig