Сообраќајна струка

ТЕХНИЧАР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ

Придонесува за безбедност во сообраќајот, врши снимање на сообраќајот, изработува табели и графичка слика, уредува технички карактеристики на крстосниците и другите сообраќајни површини, како и сообраќајната сигнализација, утврдува режим на сообраќај врз основа на соодветна метода и се грижи за активната и пасивната безбедност во сообраќајот; организира, реализира и следи транспортен процес при превоз на патници и товар во внатрешен и меѓународен сообраќај; ја потврдува техничката исправност на возилата и ја проверува исправноста на задолжителната опрема што треба да ја поседува секое возило; презема конкретни мерки за правилен увид на сообраќајна незгода; применува прописи, процедури и закони од областа на сообраќајот и логистиката, особено безбедност при работа и заштита на животната средина. Со стекнување на квалификацијата, ученикот ќе може да работи како: Оператор за регулирање и безбедност на патниот сообраќај, Диспечер во патен сообраќај, Оператор за организација на патен сообраќај, Oператор за експлоатација на патни превозни средства, Оператор за увид во сообраќајна незгода, Оператор за складирање, како и на други работни места во доменот на патниот сообраќај, согласно со добиената квалификација.

Наставен план за образовниот профил Техничар за патен сообраќај

rule-174-enter-a-box-junction-only-if-your-exit-road-is-clear_orig