Електротехничка струка

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИСКА МЕХАТРОНИКА

Овој образовен профил е базиран на германскиот модел на дуално стручно образование при што посебен акцент се става на практичната обука што ќе се спроведува во компании.

Практичната обука ќе се спроведува во компаниите Костал, ЛТХ  Леарница и ОДВ-Електрик

По завршувањето на програмата учениците ќе имаат можност да полагаат матура со цел да се запишат на факултет, а учениците кои ќе одлучат да не го продолжат своето образование ќе имаат можност за вработување во компанијата во која биле обучувани.

Robot1
CNC

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИЧАР

-Проектирање и одржување куќни и индустриски електрични инсталации ;
-проектирање и испитување на електромоторни погони, електроенергетски постројки, електрични апарати и уреди,
-проектирање на преносни и дистрибутивни електрични мрежи.
-проектирање и одржување на автоматски регулациони системи

Elektricni mrezi

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКА
И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Овој профил е наменет за учениците кои ќе стекнат потребни квалификации за:
-монтажа, одржување и проектирање на електронски системи, уреди и опрема;
-потребни квалификации за сервисирање – овој образовен профил е за одржување на TV и радио опрема;

Elektronika
Mobilni mrezi

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА
ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА

Учениците од овој образовен профил се оспособуваат да работат на:
-програмирање (pascal, delphi,C,C++);
-програмски пакети (writer,calc,base, gimp…), изработка на анимации, Web design;
-одржување на системите за автоматско управување и регулација;
-компјутерско водење на процеси; роботика; програмирање на PLC и микроконтролери
-поврзување на елементите во сложените компјутерски системи;
-одржување на потребниот интерфејс.

Kompjuterski mrezi
Arduino

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР

Занимање прилагодено на европските стандарди.
-одржување и монтирање на електрични автоматски уреди и машини;
-поврзување и монтирање на електропневматски компоненти и PLC;
-монтирање и одржување на ел. куќни и индустриски инсталации;

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

-монтажа и одржување  на електронски системи, уреди и опрема;
-потребни квалификации за сервисирање – овој образовен профил е за одржување на TV и радио опрема;