Раководен тим

Директор

Сашо Недески - Директор

Сашо Недески

професор по математика

Помошници на директорот

Мануела Б.Јанкоска-помошник директор - Copy                                     Biljana Ristoska

                                                  Мануела Брдароска Јанкоска                            Билјана Ристоска

                                                  професор по англиски јазик                    професор по електро група

                                                                                                                                                 предмети