Матура

Датуми за полагање на државна матура во јунска испитна сесија за учебна 2022/2023 година

Екстерните испити од државната матура во јунска испитна сесија 2023 година се со почеток во 10:00 часот и ќе се реализираат во следниве термини:

27.05.2023 – македонски јазик и литература

10.06.2023 – англиски јазик, математика

 

Интерните испити во јунска испитна сесија во учебна 2022/2023 година се со почеток во 09:00 часот и ќе се реализираат во следниве термини:

19.06.2023 – интерен испит 1 (англиски јазик, биологија,бизнис, математика, историја)

26.06.2023 – интерен испит 2 (стручниот предемт) од државна матура и завршен испит)

 Информациите за термините и начинот на полагање на државната матура можете да ги најдете на страницата Државна матура

 

Датуми за полагање на завршен испит во јунска испитна сесија за учебна 2022/2023 година

Завршните испити во јунска испитна сесија во учебна 2022/2023 година се со почеток во 09:00 часот и ќе се реализираат во следниве термини:

12.06.2023 – македонски јазик и литература ( за трет и четврти степен)

19.06.2023 – интерен испит 1 (англиски јазик, биологија,бизнис, математика, историја)

26.06.2023 – интерен испит 2 (стручниот предмет)

26.06.2023 – завршен испит по практична настава за учениците од III степен ( електроинсталатер и монтер)

Информациите за термините и начинот на полагање на завршен испит можете да ги најдете на страницата Државна матура

Претседател на УМК