Конкурс за учебна 2022/2023 година

ОГЛАС  за  запишување на редовни ученици во I година во учебната 2023/2024 година 

Оглас за запишување на редовни ученици во I година во учебната 2023/2024 година