Конкурс за учебна 2020/2021 година

Училишната комисија за спроведување на конкурсот за упис на ученици во Општинскиот Електромашински Училиштен Центар “ Св.Наум Охридски“ – Охрид, за учебната 2020/21 година, објавува:

ОГЛАС

За  слободни ученички места за образовните профили за упис во I година за учебната 2020/2021

Во I година ќе се запишат вкупно 424  ученици од кои   356  ученици во 11   паралелки  на настава на македонски наставен јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик, според наставни планови и програми за :

МАШИНСКА СТРУКА –93 ученици, 3 паралелки

-техничар за компјутерско управување/  машинско -енергетски техничар/ машински техничар за моторни  возила                  мак. 34 уч. 1 пар. 4 год.тр.45 мин.поени

-техничар за производно машинство/  машински техничар       мак. 12/13 (25) уч. 1 пар. 4 год.тр.55/45  мин.поени

-заварувач-обработувач на метал           мак. 34 уч. 1 пар.3 год. тр.   30 мин.поени

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА –  229 ученици, 7 паралелки

-електротехничар за компјутерска техника и автоматика       мак. 68 уч. 2 пар.4 год. тр. 55 мин. поени

– електротехничар за електроника и телекомуникации        мак. 34 уч. 1 пар.4 год. тр.   50 мин.поени

-електротехничар-енергетичар                     мак. 34 уч. 1 пар.4 год. тр.   45 мин.поени

-електротехничар-енергетичар                     алб. 34 уч. 1 пар.4 год. тр.   45 мин.поени

-техничар за индустриска мехатроника/автоелектричар   мак. 18/7 уч. 1 пар.4/3 год. тр.   55/30 мин.поени

-автоелектричар                                              мак. 34 уч. 1 пар.  3 год. тр.  30 мин.поени

ЛИЧНИ УСЛУГИ – 34 ученици, 1 паралелка

-техничар за козметичка нега и убавина                         мак. 34 уч. 1 пар.4 год. тр.  45 мин. поени

СООБРАЌАЈНА СТРУКА –68 ученици, 2 паралелки

-техничар за патен сообраќај        мак. 34 уч. 1 пар.4 год. тр.  55 мин. поени

-техничар за патен сообраќај        алб. 34 уч. 1 пар.4 год. тр.   55 мин.поени

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:

-Пријава за запишување ( пријавата за запишување ученикот ја подигнува од училиштето во кое ученикот сака да се запише и истата е безплатна);

– оригинални сведителства од VI до IX одделение;

-извод од матичната книга на родените ( без оглед на датумот на издавањето).

– дипломи од освоени I, II и  III место од републички и меѓународни натпревари доколку ученикот има освоено по следните предмети: мајчин јазик , странски јазик, природни науки,математика,физика,хемија,биологија и географија и предмети значајни за струката – математика и физика за машинската, електротехничката и сообраќајната струка и хемија и биологија за лични услуги).

Се препорачува пријавувањето да се врши лично од ученикот т.е родителот или старателот.

УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИТЕ

Услови за запишување на учениците:

– да имаат завршено основно образование;

-да не се постари од 17 години;

-да се определиле за план и програма за еден од горенаведените образовни профили од електротехничката , машинската, сообраќајната и лични услуги.

Критериуми за избор на учениците се :

-среден успех на ученикот од VI до IX одделение

-среден успех на ученикот постигнат по четири предмети ( мајчин јазик, странски јазик и двата предмети кои се од значење за струката – електротехничка, машинска и сообраќајна – математика и физика и лични услуги – хемија и биологија)

-дипломи од освоени ( I, II и III ) места од меѓународни и републички натпревари

(мајчин јазик , странски јазик, природни науки, математика, физика, хемија, биологија и географија и предмети значајни за струката – математика и физика за машинската, електротехничката и сообраќајната струка и хемија и биологија за лични услуги)

-средна вредност од поени за поведение (примерно-5 поени; добро -3 поени, незадоволително -0 поени)

ПРИЈАВУВАЊЕ:  Првото  пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок ќе се врши на 16 и 17  јуни 2020 година од 7:00 до 19:00 часот, а резултатите од уписот и слободните места ќе се објават на 18 јуни 2020 година. 

Второто  пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок ќе се врши на 24 и 25  јуни 2020 година од 7:00 до 19:00 часот, а резултатите од уписот и слободните места ќе се објават на 26 јуни 2020 година. 

Третото  пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок ќе се врши на 29  јуни 2020 година од 7:00 до 19:00 часот, а резултатите од уписот и слободните места ќе се објават на 30 јуни 2020 година. 

Учениците кои полагаат поправни испити, испит на годината, испити за побрзо напредување можат да се запишат после јунскиот рок на 24 август 2020 година, со соодветна документација

НАПОМЕНА : Пријавувањето на учениците за упис ќе се врши според Протоколот за упис од МОН со почитување на сите препораки за заштита од КОВИД 19.

 

27.03.2020 година                                                            Од училишната комисија при

Охрид                                                             ОЕМУЦ“ Св.Наум Охридски“ –Охрид