Вонредни испити

Полагањето на вонредните испити за учениците во ДЕКЕМВРИСКАТА  испитна сесија ќе биде во времето од 20.12.2021 до 24.12.2021 година и тоа:

  • на 20.12.2021 и 21.12.2021  (понеделник и вторник) писмен дел од испитот во 12:30 часот
  • на 22.12.2021. 23.12.2021 и  24.12.2021  (среда, четврток и петок) усните испити во 12:30 часот

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ќе биде од 09.12.2021. до 14.12.2021 година.

Потребни документи за пријавување:

(за редовни ученици)

1. Пријава (молба) и записници кои можат да се набават во Центарот

(за вонредни ученици)

1. Пријава (молба) и записници кои можат да се набават во Центарот

2. Уплатница за административна такса во вредност од 50,00 денари на уплатна сметка:

Уплатна сметка 840 152 03161

Приходна шифра и прграма 72231300

3. Уплатница од пошта на жиро сметка

          752010596778710 на ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“-Охрид

Приходна шифра и програма  723013 Н/2

Цена на испитите за учениците кои веќе се започнати со полагање на испити:

  • Устен испит 700,00 денари
  • Испит со писмен дел  800,00 денари

Цена за  ученици кои се запишани како вонредни ученици со вертикална проодност за премин од трет во четври степен на образование за сродни профили по нова испитна програма:

  • 300 денари за општообразовните предметич
  • 1000 денари за стручните предмети

01.12.2021 година

Директор

Сашо Недески

Уплатници

Uplatnica