Вонредни испити

Полагањето на поправните и вонредните испити за кандидатите во АВГУСТОВСКАТА испитна сесија ќе биде во времето од 17.08.2020 до 20.08.2020 година и тоа:

  • на 17.08.2020 и 18.08.2020 година (понеделник и вторник) писмен дел од испитот во 10:00 часот
  • на 19.08.2020 и  20.08.2020  (среда и четврток) усните испити во 10:00 часот

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ќе биде од 10.08.2020 до 12.08.2020 година.

Потребни документи за пријавување:

1. Пријава (молба) и записници кои можат да се набават во Центарот

2. Уплатница за административна такса во вредност од 50 денари на уплатна сметка:

Уплатна сметка 840 152 03161

Приходна шифра и прграма 72231300

3. Уплатница од пошта на жиро сметка

          752010596778710 на ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“-Охрид

Приходна шифра и програма  723013 Н/2

Цена на испитите за учениците кои веќе се започнати со полагање на испити:

  • Устен испит 700,00 денари
  • Испит со писмен дел  800,00 денари

Цена за  ученици кои се запишани како вонредни ученици со вертикална проодност за премин од трет во четври степен на образование за сродни профили по нова испитна програма:

  • 300 денари за општообразовните предметич
  • 1000 денари за стручните предмети

Пријави по изминатиот рок не се примаат

09.07.2020 година

Директор

Сашо Недески

Уплатници

Uplatnica