Вонредни испити

Полагањето на вонредните испити во АВГУСТОВСКАТА  испитна сесија ќе биде во времето од 18.08.2022 до 22.08.2022 година и тоа:

  • на 18.08.2022 и 19.08.2022  (четврток и петок) писмен дел од испитот во 10:00 часот
  • на 19.08.2022  и  22.08.2022  (петок и понеделник) усните испити во 10:00 часот

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ќе биде од 10.08.2022. до 12.08.2022 година во времето од 08:00 до 13:00 часот.

Потребни документи за пријавување:

 

1. Пријава (молба) и записници кои можат да се набават во Центарот

2. Уплатница за административна такса во вредност од 50,00 денари на уплатна сметка:

Уплатна сметка 840 152 03161

Приходна шифра и прграма 722313 00

3. Уплатница од пошта на жиро сметка

          752010596778710 на ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“-Охрид

Приходна шифра и програма  723013 Н/2

Цена на испитите за учениците кои веќе се започнати со полагање на испити:

  • Устен испит 700,00 денари
  • Испит со писмен дел  800,00 денари

Цена за  ученици кои се запишани како вонредни ученици со вертикална проодност за премин од трет во четври степен на образование за сродни профили по нова испитна програма:

  • 300 денари за општообразовните предметич
  • 1000 денари за стручните предмети

05.07.2022 година

Директор

Сашо Недески

Уплатници

Uplatnica