Вонредни испити

Полагањето на поправните, вонредните, дополнителните испити и испитот на годината за учениците во ДЕКЕМВРИСКАТА испитна сесија ќе биде во времето од 18.12.2023 до 21.12.2023 година и тоа:

  • на 18.12.2023 и 19.12.2023  (понеделник и вторник) писмен дел од испитот во 12:30 часот
  • на 19.12.2023, 20.12.2023  и  21.12.2023  (вторник, среда и четврток) усните испити во 12:30 часот

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ќе биде од 11.12.2023. до 15.12.2023 година.

Потребни документи за пријавување:

(За редовни ученици)

  1. Пријава (молба) и записници кои можат да се набават во Центарот

(За вонредни ученици)

1. Пријава (молба) и записници кои можат да се набават во Центарот

2. Уплатница за административна такса во вредност од 50,00 денари на уплатна сметка:

Уплатна сметка 840 152 03161

Приходна шифра и прграма 722313 00

3. Уплатница од пошта на жиро сметка

          752010596778710 на ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“-Охрид

Приходна шифра и програма  723013 Н/2

Цена на испитите за вонредните ученици кои веќе се започнати со полагање на испити:

  • Цена со устен/писмен дел 1000,00 денари

Цена за  ученици кои се запишани како вонредни ученици со вертикална проодност за премин од трет во четври степен на образование за сродни профили по нова испитна програма:

  • 300 денари за општообразовните предметич
  • 1000 денари за стручните предмети

02.11.2023 година

Директор

Сашо Недески

Уплатници

Uplatnica