Административен кадар

Секретар: Силвана Цаноска

Книговодител: Снежана Стојаноска

Психолошко-педагошка служба: Ангелина Филкоска Соколовиќ  и  Анастасија Иваноска

Библиотека: Верка Јосифоска