Стручни активи

Актив по електро група предмети

Ѓорѓиевски Гоце
Ѓорѓиески Сашо
Јованоски Никола
Јорданоски Радомир
Јованоска Сања
Јанкулоски Владо
Костоски Вангел
Ристоска Билјана
Петреска Јулијана
Николоска Настоска Александра
Марин Владо
Стрезоски Љубе
Балески Љупчо
Савески Душко
Мојсовска Смилевска Љубица
Ангелоски Сашо

Актив по машинска група предмети

Јанчески Раде
Јанкоска Наташа
Китанчев Ице
Стрезоски Борис
Ристоски Климе
Јакимоски Борис
Суклоски Владо
Новески Стојан
Дукоски Тоде
Танески Танче

Актив по лични услуги

Карамешиноска Јулијана
Ставреска Александра
Аврамоска Кречо Марија

Актив по сообраќајна струка

Гредоска Наташа
Нанеска Весна
Милески Ѓоко

Актив по општообразовна група предмети

Дурнева Татјана
Китрозоска Жармена
Јованоска Ленче
Попоска Билјана
Хаџи Јовановска Благица
Вретоска Секулоска Борка
Исијаноска Здравеска Крстинка
Милошевска Спировска Елизабета
Стрезоска Ива
Недески Сашо
Трендафилоска Олга
Тренеска Димзова Ирина
Колевска Емилија
Недеска Симиџиоска Јорданка
Никовска Виолета
Скепароски Ѓорѓи
Костадиноски Валентино
Гаврилоски Златко
Митрески Стаиќ Жанета
Илиески Филип
Булоски Илија
Богатинов Томе
Петровиќ Деан
Николоски Бојан
Јосифоска Верка
Божиноска Билјана
Соколовиќ Филкоска Ангелина
Велјаноска Весела
Стојаноска Даниела