Стручни активи

Актив по електро група предмети

Ѓорѓиевски Гоце
Ѓорѓиески Сашо
Јованоски Никола
Јорданоски Радомир
Јованоска Сања
Цаноски Јане
Јанкулоски Владо
Костоски Вангел
Ристоска Билјана
Петреска Јулијана
Николоска Настоска Александра
Стрезоски Љубе
Балески Љупчо
Савески Душко
Мојсовска Смилевска Љубица
Ангелоски Сашо

Актив по машинска група предмети
Стрезоски Борис
Ристоски Климе
Јакимоски Борис
Суклоски Владо
Силјаноски Бошко
Новески Стојан
Дукоски Тоде
Танески Танче
Јанкоска Наташа
Трајчески Владо

Актив по лични услуги

Карамешиноска Јулијана
Ставреска Александра
Аврамоска Кречо Марија

Актив по сообраќајна струка

Гредоска Наташа
Нанеска Весна
Милески Ѓоко

Актив по општообразовна група предмети

Дурнева Татјана
Китрозоска Жармена
Јованоска Ленче
Попоска Билјана
Хаџи Јовановска Благица
Вретоска Секулоска Борка
Исијаноска Здравеска Крстинка
Милошевска Спировска Елизабета
Стрезоска Ива
Недески Сашо
Трендафилоска Олга
Тренеска Димзова Ирина
Колевска Емилија
Недеска Симиџиоска Јорданка
Никовска Виолета
Скепароски Ѓорѓи
Костадиноски Валентино
Гаврилоски Златко
Митрески Стаиќ Жанета
Илиески Филип
Булоски Илија
Црвенкоски Тони
Петровиќ Деан
Николоски Бојан
Јосифоска Верка
Божиноска Билјана
Соколовиќ Филкоска Ангелина
Велјаноска Весела
Стојаноска Даниела