Стручни активи

Актив по електро група предмети

Ѓорѓиевски Гоце
Ѓорѓиески Сашо
Јованоски Никола
Јорданоски Радомир
Јованоска Сања
Јанкулоски Владо
Карамачоски Наум
Костоски Вангел
Ристоска Билјана
Петреска Јулијана
Николоска Настоска Александра
Марин Владо
Стрезоски Љубе
Балески Љупчо
Савески Душко
Мојсовска Смилевска Љубица
Танески Живко

Актив по машинска група предмети

Јанчески Раде
Пуроски Јован
Китанчев Ице
Стрезоски Борис
Ристоски Климе
Јакимоски Борис
Суклоски Владо
Новески Стојан
Танески Танче

Актив по лични услуги

Карамешиноска Јулијана
Ставреска Александра
Аврамоска Кречо Марија

Актив по сообраќајна струка

Гредоска Наташа
Нанеска Весна
Милески Ѓоко

Актив по општообразовна група предмети

Дурнева Татјана
Китрозоска Жармена
Јованоска Ленче
Попоска Билјана
Хаџи Јовановска Благица
Вретоска Секулоска Борка
Исијаноска Здравеска Крстинка
Милошевска Спировска Елизабета
Стрезоска Ива
Недески Сашо
Трендафилоска Олга
Тренеска Димзова Ирина
Колевска Емилија
Недеска Симиџиоска Јорданка
Никовска Виолета
Скепароски Ѓорѓи
Костадиноски Валентино
Гаврилоски Златко
Митрески Стаиќ Жанета
Илиески Филип
Булоски Илија
Богатинов Томе
Петровиќ Деан
Јосифоска Верка
Божиноска Билјана
Соколовиќ Филкоска Ангелина
Велјаноска Весела
Стојаноска Даниела