Стручни активи

Актив по електро група предмети

male_default-450x450                    Vangel Kostoski                    Ljubica Smilevska Mojsovska                    Владо Јанкулоски-професор

      Љубе Стрезоски                          Ванѓел Костоски                Љубица Смилевска Мојсовска           Владо Јанкулоски

 

Saso Gjorgjieski                    Радомир Јорданоски -професор                    Никола Јованоски - професор                    Душко Савески -професор

        Сашо Ѓорѓиески                       Радомир Јорданоски                   Никола Јованоски                      Душко Савески

 

Biljana Ristoska                    Љупчо Балески -професор                    male_default-450x450                    Julijana Petreska

       Билјана Ристоска                           Љупчо Балески                            Сашо Ангелоски                        Јулијана Петреска

 

Jane Canoski                    Гоце Ѓорѓиески - професор                    м-р Сања Јованоска -професор                    Aleksandra Nastoska Nikoloska

          Јане Цаноски                               Гоце Ѓорѓиевски                           Сања Јованоска                      Александра Настоска

                                                                                                                                                                                              Николоска

Актив по машинска група предмети

Борис Стрезоски -помошник директор                    Klime Ristoski                    Владо Суклоски-професор                    Бошко Сиљаноски -професор

       Борис Стрезоски                            Климе Ристоски                           Владо Суклоски                      Бошко Силјаноски

 

Стојан Новески-професор                    male_default-450x450                    Тоде Дукоски - професор                    Наташа Ј. Китани-професор

        Стојан Новески                               Танче Танески                                Тоде Дукоски                    Наташа Јанкоска Китани

 

male_default-450x450                    male_default-450x450

         Владо Трајчески                        Ангеле Буџакоски

Актив по козметичка група предмети

Јулијана Карамешиноска -професор                    Александра Ставреска-професор                    Marija Kreco Avramoska

 Јулијана Карамешиноска        Александра Ставреска              Марија Кречо Аврамоска

Актив по сообраќајна група предмети

м-р Наташа Гредоска - професор                    Весна Нанеска -професор                    Ѓоко Милески - професор

        Наташа Гредоска                            Весна Нанеска                               Ѓоко Милески

Актив по општообразовна група предмети

Македонски јазик и литература

Blagica Hadzi Jovanoska                    Билјана Попоска-професор                    female_default-450x450                    female_default-450x450

Благица Хаџи Јованоска                Билјана Попоска                            Ленче Јованоска                      Жармена Китрозоска

female_default-450x450

     Мартина Јакимоска

 

Англиски јазик

Мануела Б.Јанкоска-помошник директор - Copy                    Елизабета Спировска-професор                    Borka Sekuloska Vretoska                    Krstinka Zdraveska Isijanoska

     Мануела Брдароска                    Елизабета Спироска                      Борка Секулоска                     Крстинка Здравеска

            Јанкоска                                           Милошеска                                        Вретоска                                      Исијаноска

female_default-450x450

    Ива Стрезоска Кичеец

 

Математика

female_default-450x450                    Сашо Недески - Директор                    Emilija Kolevska                    female_default-450x450

     Олга Трендафилова                        Сашо Недески                         Емилија Колевска                Ирина Димзова Тренеска

Жанета Б. Козомара- професор

Жанета Балазоска Козомара

 

Физика

female_default-450x450                         female_default-450x450

   Јорданка Недеска                           Виолета Никовска

       Симиџиоска

 

Спорт и спортски активности

Ѓорѓи Скепароски -професор                    Valentino Kostadinoski                    Zlatko Gavriloski                    male_default-450x450

      Ѓоко Скепароски                Валентино Костадиноски              Златко Гаврилоски                     Марјан Иваноски

 

Граѓанско образование и историја

     Билјана Божиноска- професор                 male_default-450x450                 male_default-450x450                 male_default-450x450

     Билјана Божиноска                         Деан Петровиќ                        Никола Дишлијески                    Зоран Старковски

 

Ликовна и музичка уметност

female_default-450x450                    male_default-450x450

 Жанета Стаиќ Митреска                Славчо Китаноски

 

 

Бизнис

Бојан Николовска-професор

       Бојан Николоски

 

 

Психологија

Ангелина Ф. Соколовиќ-психолог                    Весела Велјаноска -социолог                    female_default-450x450

Ангелина Филкоска Соколовиќ        Весела Велјаноска                     Славица Тримчева

 

Биологија и Хемија

female_default-450x450                    female_default-450x450

         Сузана Коческа                        Даниела Стојаноска

 

Библиотека

female_default-450x450

        Верка Јосифоска