Матура

Се известуваат сите редовни и вонредни ученици дека се објавени термините за полагање на испитите од Државната матура во јунскиот испитен рок:

01.06.2019 година Англиски јазик

08.06.2019 година Македонски јазик и литература

11.06.2019 година Историја и Бизнис

13.06.2019 година Математика

Во периодот од 17.06.2019 година до 28.06.2019 година се полагаат интерните испити.

Повеќе информации може да се добијат на следниот линк ,   Државна матура.

Се известуваат сите редовни и вонредни ученици дека пријавувањето за полагање на државна матура во учебната 2018/2019 година трае заклучно со 31.12.2018 година

Стручни предмети за полагање на државна матура и завршен испит во учебната 2018-2019 година

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

Образовен профил : електротехничар-енергетичар

Наставни предмети:

 • Автоматика
 • Електрични машини и погони
 • Електрични апарати и уреди

 

Образовен профил: електротехничар за електроника и телекомуникации

Наставни предмети:

 • Дигитална електроника и микропроцесори
 • Електронски склопови и уреди
 • Телекомуникациски склопови и уреди

 

Образовен профил: електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Наставни предмети:

 • Автоматика
 • Програмирање
 • Дигитални системи

МАШИНСКА СТРУКА

Образовен профил: автотехничар-мехатроничар

Наставни предмети:

 • Технологија на моторни возила
 • Електротехника
 • Електроника

 

Образовен профил: машински техничар

Наставни предмети:

 • Автоматско управување и програмирање
 • Возила и механизација
 • Технологија на обработка

 

Образовен профил: машинско-енергетски техничар

Наставни предмети:

 • Хидропневматска техника
 • Термотехника

 

Образовен профил: техничар за компјутерско управување

Наставни премети:

 • Компјутерско управување
 • Програмирање на компјутерски управувани машини

СООБРАЌАЈНА СТРУКА

Образовен профил: техничар за патен сообраќај

Наставни предмети

 • Безбедност и регулирање на патниот сообраќај
 • Автобази и автостаници
 • Организација на патниот сообраќај

ЛИЧНИ УСЛУГИ

Образовен профил: козметички техничар

Наставни предмети:

 • Применета козметик
 • Козметологија