Матура

 

На сите редовни и вонредни ученици од завршните години им се соопштува дека за полагање на државна матура во учебната 2019-2020 година во јунскиот и августовскиот испитен рок, редовните и вонредните кандидати се пријавуваат со поднесување на пријава најдоцна до 31.12.2019 година.

Изборот на проектна задача треба да се изврши најдоцна до 30.11.2019 година.

 

Информациите за термините и начинот на полагање на државната матура можете да ги најдете на следниот линк    Државна матура.

Стручни предмети за полагање на државна матура и завршен испит во учебната 2018-2019 година

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

Образовен профил : електротехничар-енергетичар

Наставни предмети:

 • Автоматика
 • Електрични машини и погони
 • Електрични апарати и уреди

 

Образовен профил: електротехничар за електроника и телекомуникации

Наставни предмети:

 • Дигитална електроника и микропроцесори
 • Електронски склопови и уреди
 • Телекомуникациски склопови и уреди

 

Образовен профил: електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Наставни предмети:

 • Автоматика
 • Програмирање
 • Дигитални системи

МАШИНСКА СТРУКА

Образовен профил: автотехничар-мехатроничар

Наставни предмети:

 • Технологија на моторни возила
 • Електротехника
 • Електроника

 

Образовен профил: машински техничар

Наставни предмети:

 • Автоматско управување и програмирање
 • Возила и механизација
 • Технологија на обработка

 

Образовен профил: машинско-енергетски техничар

Наставни предмети:

 • Хидропневматска техника
 • Термотехника

 

Образовен профил: техничар за компјутерско управување

Наставни премети:

 • Компјутерско управување
 • Програмирање на компјутерски управувани машини

СООБРАЌАЈНА СТРУКА

Образовен профил: техничар за патен сообраќај

Наставни предмети

 • Безбедност и регулирање на патниот сообраќај
 • Автобази и автостаници
 • Организација на патниот сообраќај

ЛИЧНИ УСЛУГИ

Образовен профил: козметички техничар

Наставни предмети:

 • Применета козметикa
 • Козметологија