Матура

Им се соопштува на редовните и вонредните кандидати од завршна година кои ќе полагаат државна матура или завршен испит дека најдоцна до 07.03.2019 година треба да ја предадат проектната задача испечатена во три примероци кај секретарот на Училишната матурска комисија.

Презенатацијата и одбраната на проектната задача ќе се реализира во периодот од 13.03.2019 година до 24.04.2019 година.

Од

Училишната матурска комисија

 

Се известуваат сите редовни и вонредни ученици дека се објавени термините за полагање на испитите од Државната матура во јунскиот испитен рок:

01.06.2019 година Англиски јазик

08.06.2019 година Македонски јазик и литература

11.06.2019 година Историја и Бизнис

13.06.2019 година Математика

Во периодот од 17.06.2019 година до 28.06.2019 година се полагаат интерните испити.

Повеќе информации може да се добијат на следниот линк ,   Државна матура.

Се известуваат сите редовни и вонредни ученици дека пријавувањето за полагање на државна матура во учебната 2018/2019 година трае заклучно со 31.12.2018 година

Стручни предмети за полагање на државна матура и завршен испит во учебната 2018-2019 година

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

Образовен профил : електротехничар-енергетичар

Наставни предмети:

 • Автоматика
 • Електрични машини и погони
 • Електрични апарати и уреди

 

Образовен профил: електротехничар за електроника и телекомуникации

Наставни предмети:

 • Дигитална електроника и микропроцесори
 • Електронски склопови и уреди
 • Телекомуникациски склопови и уреди

 

Образовен профил: електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Наставни предмети:

 • Автоматика
 • Програмирање
 • Дигитални системи

МАШИНСКА СТРУКА

Образовен профил: автотехничар-мехатроничар

Наставни предмети:

 • Технологија на моторни возила
 • Електротехника
 • Електроника

 

Образовен профил: машински техничар

Наставни предмети:

 • Автоматско управување и програмирање
 • Возила и механизација
 • Технологија на обработка

 

Образовен профил: машинско-енергетски техничар

Наставни предмети:

 • Хидропневматска техника
 • Термотехника

 

Образовен профил: техничар за компјутерско управување

Наставни премети:

 • Компјутерско управување
 • Програмирање на компјутерски управувани машини

СООБРАЌАЈНА СТРУКА

Образовен профил: техничар за патен сообраќај

Наставни предмети

 • Безбедност и регулирање на патниот сообраќај
 • Автобази и автостаници
 • Организација на патниот сообраќај

ЛИЧНИ УСЛУГИ

Образовен профил: козметички техничар

Наставни предмети:

 • Применета козметик
 • Козметологија