Матура

ЛОКАЦИИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА АВГУСТОВСКИ ИСПИТЕН РОК

Локациите за полагање на екстерните испити од Државна матура во августовскиот испитен рок се следните:

Математика:

се полага во СУГС „Никола Карев“ во Скопје, Општина Карпош  на 15.08.2019 година

Македонски јазик, Англиски јазик, Биснис, Историја:

се полага во  СОУ „Нико Нестор“ во Струга

ДОДЕЛУВАЊЕ ДИПЛОМИ ЗА ДРЖАВНА МАТУРА

Се известуваат сите ученици кои ги положија испитите од Државната матура дека доделувањето на дипломите за Државна матура ќе се изврши на ден 17.07.2019 година (среда) во времето од 08:00 до 12:00 часот.

На  учениците им го честитаме завршувањето на средното образование и им посакуваме понатамошни успеси во животот.

РЕЗУЛТАТИ ОД ЕКСТЕРНИТЕ ИСПИТИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА

Список на ученици кои ги положиле испитите од Државната матура

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Makedosnki 1     Makedonski 2     Makedonski 3     makedonski 4

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Angliski 1     Angliski 2     Angliski 3   Angliski 4

МАТЕМАТИКА

Matematika 1

БИЗНИС

Biznis 1    Biznis 2

ИСТОРИЈА

Istrija 1   Istorija 2

Список на ученици кои не ги положиле испитите од Државната матура

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА

makedonski nepolozile

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Angliski nepolozile

МАТЕМАТИКА

Matematika nepolozile

БИСНИС

Biznis nepolozile

Се известуваат сите редовни и вонредни ученици дека се  екстерните испити од Државната матура во јунската испитна сесија во 2019 година се со почеток во 10:00 часот и ќе се реализираат во следните термини:

01.06.2019 година Англиски јазик

08.06.2019 година Македонски јазик и литература

11.06.2019 година Историја и Бизнис

13.06.2019 година Математика

Интерните испити во јунската испитна сесија 2019 година се со почеток во 09:00 часот и ќе се реализираат во следниве термини:

12.06.2019 година завршен испит по Македонски јазик и литература

20.06.2019 година стручен испит од државна матура и завршен испит

Информациите за термините и начинот на полагање на државната матура можете да ги најдете на следниот линк    Државна матура.

Стручни предмети за полагање на државна матура и завршен испит во учебната 2018-2019 година

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

Образовен профил : електротехничар-енергетичар

Наставни предмети:

 • Автоматика
 • Електрични машини и погони
 • Електрични апарати и уреди

 

Образовен профил: електротехничар за електроника и телекомуникации

Наставни предмети:

 • Дигитална електроника и микропроцесори
 • Електронски склопови и уреди
 • Телекомуникациски склопови и уреди

 

Образовен профил: електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Наставни предмети:

 • Автоматика
 • Програмирање
 • Дигитални системи

МАШИНСКА СТРУКА

Образовен профил: автотехничар-мехатроничар

Наставни предмети:

 • Технологија на моторни возила
 • Електротехника
 • Електроника

 

Образовен профил: машински техничар

Наставни предмети:

 • Автоматско управување и програмирање
 • Возила и механизација
 • Технологија на обработка

 

Образовен профил: машинско-енергетски техничар

Наставни предмети:

 • Хидропневматска техника
 • Термотехника

 

Образовен профил: техничар за компјутерско управување

Наставни премети:

 • Компјутерско управување
 • Програмирање на компјутерски управувани машини

СООБРАЌАЈНА СТРУКА

Образовен профил: техничар за патен сообраќај

Наставни предмети

 • Безбедност и регулирање на патниот сообраќај
 • Автобази и автостаници
 • Организација на патниот сообраќај

ЛИЧНИ УСЛУГИ

Образовен профил: козметички техничар

Наставни предмети:

 • Применета козметик
 • Козметологија