Конкурс за учебна 2019/2020 година

Училишната комисија за спроведување на конкурсот за упис на ученици во Општинскиот Електромашински училиштен Центар “ Св.Наум Охридски“ – Охрид, за учебната 2019/20 година, објавува:

ОГЛАС

За  слободни ученички места за образовните профили за упис во I година за учебната 2019/2020

Во I година во јунскиот уписен рок – трето пријавување ќе се запишат вкупно 233  ученици од кои   165  ученици во 11   паралелки  на настава на македонски наставен јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик, според наставни планови и програми за :

МАШИНСКА СТРУКА –47 ученици, 3 паралелки

-техничар за компјутерско управување/  машинско -енергетски техничар/ машински техничар за моторни  возила                  мак. 8 уч. 1 пар. 4 год.тр.41 мин.поени

-техничар за производно машинство/  машински техничар       мак. 0/5 (5 )уч. 1 пар. 4 год.тр.50/40  мин.п

-заварувач-обработувач на метал                                    мак. 34 уч. 1 пар.3 год. тр.   30 мин.поени

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА –  130 ученици, 7 паралелки

-електротехничар за компјутерска техника и автоматика       мак. 12 уч. 2 пар.4 год. тр. 54 мин. поени

– електротехничар за електроника и телекомуникации        мак. 20 уч. 1 пар.4 год. тр.   43 мин.поени

-електротехничар-енергетичар                     мак. 20 уч. 1 пар.4 год. тр.   40 мин.поени

-електротехничар-енергетичар                                        алб. 34 уч. 1 пар.4 год. тр.   45 мин.поени

-електромеханичар за електроника и телекомуникации   мак. 34 уч. 1 пар.3 год. тр.   30 мин.поени

-техничар за индустриска мехатроника/електромеханичар    мак. 3/7 (10)уч. 1 пар.3 год. тр.   50/30 мин.поени

ЛИЧНИ УСЛУГИ – 8 ученици, 1 паралелка

-техничар за козметичка нега и убавина                         мак. 8 уч. 1 пар.4 год. тр.  43 мин. поени

СООБРАЌАЈНА СТРУКА –48 ученици, 2 паралелки

-техничар за патен сообраќај        мак. 14 уч. 1 пар.4 год. тр.  50 мин. поени

-техничар за патен сообраќај        алб. 34 уч. 1 пар.4 год. тр.   55 мин.поени

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:

-Пријава за запишување ( пријавата за запишување ученикот ја подигнува од училиштето во кое ученикот сака да се запише и истата е безплатна);

– оригинални сведителства од VI до IX одделение;

-извод од матичната книга на родените ( без оглед на датумот на издавањето).

– дипломи од освоени I, II и  III место од републички и меѓународни натпревари доколку ученикот има освоено по следните предмети: мајчин јазик , странски јазик, природни науки,математика,физика,хемија,биологија и географија и предмети значајни за струката – математика и физика за машинската, електротехничката и сообраќајната струка и хемија и биологија за лични услуги).Се препорачува документите за запишување да не се праќаат по пошта и пријавувањето да се врши лично од ученикот т.е родителот или старателот.

УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИТЕ

Услови за запишување на учениците:

– да имаат завршено основно образование;

-да не се постари од 17 години;

-да се определиле за план и програма за еден од горенаведените образовни профили од електротехничката , машинската, сообраќајната и лични услуги.

Критериуми за избор на учениците се :

-среден успех на ученикот од VI до IX одделение

-среден успех на ученикот постигнат по четири предмети ( мајчин јазик, странски јазик и двата предмети кои се од значење за струката – електротехничка, машинска и сообраќајна – математика и физика и лични услуги – хемија и биологија)

-дипломи од освоени ( I, II и III ) места од меѓународни и републички натпревари

(мајчин јазик , странски јазик, природни науки,математика,физика,хемија,биологија и географија и предмети значајни за струката – математика и физика за машинската, електротехничката и сообраќајната струка и хемија и биологија за лични услуги)

-средна вредност од поени за поведение (примерно-5 поени; добро -3 поени, незадоволително -0 поени)

ПРИЈАВУВАЊЕ:  Второто  пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок се врши на 01 јули 2019 година од 8,00 до 15,00 часот, а резултатите од уписот и слободните места ќе се објават на 02 јули 2019 година. 

 

26.06.2019 година                                                            Од училишната комисија при

Охрид                                                             ОЕМУЦ“ Св.Наум Охридски“ –Охрид