Електротехничка струка

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИЧАР

-Проектирање и одржување куќни и индустриски електрични инсталации ;
-проектирање и испитување на електромоторни погони, електроенергетски постројки, електрични апарати и уреди,
-проектирање на преносни и дистрибутивни електрични мрежи.
-проектирање и одржување на автоматски регулациони системи.

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР

Занимање прилагодено на европските стандарди.
-одржување и монтирање на електрични автоматски уреди и машини;
-поврзување и монтирање на електропневматски компоненти и PLC;
-монтирање и одржување на ел. куќни и индустриски инсталации;

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР И МОНТЕР

-Изработка, монтирање и одржување на ел. куќни и индустриски инсталации;
-електромонтерски работи за надземни и подземни ел.мрежи;
-поврзување и монтирање на електропневматски компоненти и PLC;

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКА
И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Овој профил е наменет за учениците кои ќе стекнат потребни квалификации за:
-монтажа, одржување и проектирање на електронски системи, уреди и опрема;
-потребни квалификации за сервисирање – овој образовен профил е за одржување на TV и радио опрема;
-практично и теоретско запознавање со телекомуникациската техника.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА
ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА

Учениците од овој образовен профил се оспособуваат да работат на:
-програмирање (pascal, delphi,C,C++);
-програмски пакети (writer,calc,base, gimp…), изработка на анимации, Web design;
-одржување на системите за автоматско управување и регулација;
-компјутерско водење на процеси; роботика; програмирање на PLC,
-поврзување на елементите во сложените компјутерски системи;
-одржување на потребниот интерфејс.

s-l300

PLC

telecom_engineering

Телекомуникации

Programming-and-its-ways